Termék kosárba került

Szavatosság és jótállás

SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS


12.1.    Szavatosság

 

Minőségi kifogás esetén Ön szavatossági igénnyel élhet. A szavatosság az eladó, vagyis jelen esetben a Szolgáltató hibás teljesítésért való felelősségét jelenti. Hibás a teljesítés, ha a termék – a teljesítés időpontjában – nem felel meg a honlapon feltüntetett és a Szolgáltató által meghatározott tulajdonságoknak. Ön a teljesítés időpontjától számított kétéves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit. A kiszállított termékekkel kapcsolatos minőségi reklamációt, kifogást, Ön a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles a Szolgáltatóval közölni. A jogszabály fogyasztói szerződések esetében megállapít egy kéthónapos határidőt, amelyen belül a kifogásközlés kellő időben megtettnek minősül. A két hónapon túli bejelentés még önmagában nem eredményezi jogainak elveszítését, de a késedelmes közléssel okozott károkat meg kell térítenie a Szolgáltató részére.  A szerződés teljesítését követő hat hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a hiba jellegével, vagy a termék természetével összeegyeztethetetlen. Ilyen esetben a Szolgáltató akkor mentesül a felelősség (szavatosság) alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája az Ön részére történő átadást követően keletkezett. Ha a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka Önnek felróható okból keletkezett, nem köteles az Ön által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. Hat hónap elteltével vita esetén azonban már Önnek kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

Hibás teljesítés esetén Ön
a) elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak  a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne.

Szolgáltató bizonyos termékeket (pl. bármilyen táp, konzerv) csak abban az esetben cseréli ki, ha azok bizonyítottan hibásak és csomagolásuk illetve a termékek nem sérültek. Szolgáltató azon termékek cseréjére vagy visszavételére nem kötelezhetô, melyek csomagolásának sérüléséből következően (kibontása) a termék további értékesítése lehetetlenné válik, feltéve hogy a kibontást követően derül ki hogy a termék minősége nem megfelelő.


b) Ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a Szolgáltató a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének (megfelelő határidőn belül, Önnek okozott jelentős kényelmetlenség nélkül) nem tud eleget tenni – választása szerint –, Ön árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől.  

Amennyiben a Szolgáltató hibájából nem a megrendelésben szereplő termék kerül kiszállításra –azaz hibás teljesítés történik– Szolgáltató viseli az áru visszavételével és kiküldésével kapcsolatosan felmerülő összes költséget, beleértve a Szolgáltató telephelyére történő visszaszállítási költséget is. Ilyen esetben a Szolgáltató az Önnel való egyeztetést követően a lehető legrövidebb időn belül kiküldi a kérdéses terméket.

 

12.2.    Jótállás

 

Az áruházban kizárólag új, garanciális termékek kerülnek értékesítésre, kívételt képezhetnek ez alól egyes AKCIÓS termékek, melyek leírásában a garanciára vonatkozó információkat külön feltüntetjük.

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet rendelkezésének megfelelően a kötelező jótállás 1 év, melynek kezdő időpontja a termék Önnek történő átadásának a napja. Azonban szolgáltató nem értékesít, a kötelező jótállás alá tartozó termékeket. Szolgáltató a gyártó által önként vállalt jótállási időt biztosítja vásárlói részére, mely jótállási időt minden esetben a termékhez mellékelt jótállási jegy tartalmaz.

Szolgáltató vállalja, hogy Vevőinek a garanciális ügyeik intézése esetén segítséget nyújt, és a Vevő érdekében a forgalmazóknál eljár. Amennyiben a Vevő ezen igényével keresi meg Szolgáltatót úgy a garanciális termék Szolgáltató telephelyére való visszajuttatásának költsége a Vevőt terheli. A garanciális csere vagy javítás után a terméket telephelyünkön lehet átvenni, melyről a Vevőt tájékoztatjuk. Amennyiben a Vevő telephelyünkön az árut nem tudja átvenni, saját költségén kérhet kiszállítást. Szolgáltató ugyanakkor fenntartja magának azt a jogot, hogy egyes esetekben a garanciális ügyintézést megtagadja és azt a Vevőnek a forgalmazóval kell direktben inteznie.

 

  1. Jogérvényesítési lehetőségek

Panaszügyintézés helye

 

Ön a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Levelezési cím:         1186 Budapest, Besence utca 1

Telefonszám:             06-70/9326-336

E-mail:                        info@petnet.hu

 

Panaszügyintézés módja

Szolgáltató a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kifogásokat, panaszokat a 13. pont szerinti elérhetőségeken történt előterjesztését követően legkésőbb 48 órán belül - melybe a munkaszüneti napok ideje nem számít be - érdemben válaszol az Ön kifogására, megjelölve a jogérvényesítés lehetősége esetén a jogérvényesítés lehetséges helyét, módjait valamint az arra nyitva álló határidőket.

Panaszügyintézés ideje

Szolgáltató az Ön által előterjesztett kifogásokat, panaszokat a 13. pontban megadott közvetlen elérhetőségeken, hétköznapokon 10:00-17:30 óra között fogadja.

 

13.1.    Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és Ön között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ön számára:

  • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál,
  • Békéltető testület eljárásának kezdeményezése;
  • Bírósági eljárás kezdeményezése.

 

Bejelentkezés
Kérjük adja meg a jelszavát
Elfelejtette jelszavát?
Regisztráció

Új felhasználó vagy?

Menü
Termék kategóriák
Információk
Egyéb